Gdańska Kancelaria Doradztwa Podatkowego Izabela Szymańska i wspólnicy

o nas

Witamy na stronie Gdańskiej Kancelarii Doradztwa Podatkowego Izabela Szymańska i wspólnicy spółka komandytowa. Nasze działania obecne są na rynku trójmiejskim od 1994 roku. Zajmujemy się obsługą przedsiębiorców i osób prywatnych.

Prowadzimy:

 • Biuro Rachunkowe pod nadzorem doradcy podatkowego
 • Kancelarię Doradztwa Podatkowego dedykowaną przedsiębiorcom i osobom prywatnym,
 • Świadczymy pomoc prawną małym i średnim przedsiębiorcom.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek osobowych i kapitałowych, podmiotów leczniczych, fundacji i stowarzyszeń, niepublicznych szkół i przedszkoli, firm rodzinnych.

Świadczymy usługi doradztwa podatkowego także dla podmiotów zewnętrznych, nie będących Klientami Biura Rachunkowego.

Wynagrodzenie za nasze usługi ustalane jest indywidualnie, po rozpoznaniu Państwa potrzeb i oczekiwań.

Kancelaria prowadzona jest przez Izabelę Szymańską – prawnika – doradcę podatkowego oraz Jacka Szymańskiego – samodzielnego księgowego. Wspiera nas stały zespół współpracowników.

Zapraszamy
Izabela i Jacek Szymańscy

biuro rachunkowe

obsługa kadr

 

Obsługa kadrowa obejmuje:

 • konsultacje w zakresie prawa pracy;
 • sporządzanie dokumentacji pracowniczej związanej z przyjęciem pracownika do pracy;
 • zakładanie i prowadzenie teczek osobowych;
 • współpraca przy ustalaniu strategii kadrowej w firmie;
  opracowywanie Regulaminów Pracy i Wynagradzania;
 • sporządzanie deklaracji PFRON, naliczanie składek na PFRON;
 • naliczanie obciążeń związanych z tworzeniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • sporządzanie sprawozdawczości do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • sporządzanie sprawozdawczości do Urzędu Statystycznego.

 

Współpraca z naszą Kancelarią jest możliwa w wybranym module usług kadrowych, bądź łącznie w module usług kadrowych wraz z obsługą płac.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety. Odpowiedzi udzielimy na adres zwrotny.

obsługa płac

Obsługa płac obejmuje:

 • sporządzanie list płac dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z dokumentacją niezbędną dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dokumentacją w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy
 • sporządzanie dokumentów rozliczeniowych dla zawieranych umów o dzieło i umów zlecenia osób zatrudnianych przez Klienta
 • sporządzanie niezbędnych informacji i deklaracji do urzędów skarbowych
 • sporządzanie niezbędnych informacji i deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • prowadzenie kart przychodów pracowników
 • sporządzanie zestawień do Urzędu Statystycznego w zakresie objętym naliczaniem płac

Współpraca z naszą Kancelarią jest możliwa w wybranym module obsługi płac, bądź łącznie w module obsługi płac wraz z usługami kadrowymi.

usługi księgowe

Nasze usługi księgowe są w sposób naturalny powiązane z doradztwem podatkowym i reprezentacją Klienta przed organami podatkowymi. Jest to rozwiązanie wyjątkowo korzystne i bezpieczne, a wielokrotnie niezbędne w procesie analizowania zdarzeń gospodarczych obsługiwanej firmy.

W ten sposób ograniczamy aktywność Klienta w relacjach z urzędami, co z pewnością stanowi oszczędność czasu, ale również niweluje narażenie na sytuacje stresujące.

W ramach usług księgowych oferujemy prowadzenie:

 • ksiąg rachunkowych (handlowych)
 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowy)

a także innych ewidencji podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:

 • ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencji wyposażenia.

Sporządzamy sprawozdawczość finansową do urzędów statystycznych, oraz do Narodowego Banku Polskiego w zakresie wyznaczonym przez przepisy prawa podatkowego.

kancelaria podatkowa

audyt podatkowy

Audyt podatkowy obejmuje przeprowadzenie czynności sprawdzających, które mają na celu zidentyfikowanie i eliminację błędów popełnionych w trakcie rozliczeń podatkowych bądź z zakresu rachunkowości lub prawa pracy.

Efektem finalnym naszych działań audytujących jest między innymi:

 • zdiagnozowanie błędów oraz ich przyczyn
 • opracowanie rozwiązań mających na celu eliminacje błędów w przyszłości
 • sporządzenie korygujących błędy deklaracji podatkowych z okresu audytowanego wraz z pisemnymi wyjaśnieniami składanymi do organu podatkowego
 • reprezentowanie Klienta przed organem podatkowymi w trakcie trwania audytu oraz po jego zakończeniu w obszarze objętym korygowanymi dokumentami.

doradca podatkowy

Doradca podatkowy to osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, oraz legitymuje się wpisem na listę doradców prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych. Doradca zobowiązany jest między innymi do :

 • ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych
 • do zachowania tajemnicy zawodowej
 • do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Doradca podatkowy może być pełnomocnikiem podatnika przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych.

Usługi w zakresie doradztwa podatkowego między innymi obejmują:

 • sporządzanie pisemnych opinii podatkowych
 • udzielanie wyjaśnień i porad podatkowych
 • sporządzanie informacji
 • deklaracji i zeznań podatkowych
 • doradztwo podatkowe w ramach restrukturyzacji i przekształcenia przedsiębiorców
 • reprezentacja podatników w sprawach z zakresu prawa podatkowego przed organami podatkowymi
 • organami kontroli skarbowej oraz sądami administracyjnymi
 • sporządzanie odwołań od decyzji urzędów skarbowych i izb skarbowych
 • sporządzanie skarg wnoszonych do sądów administracyjnych w sprawach podatkowych.

Izabela Szymańska
doradca podatkowy (od lipca 1997 roku)
nr wpisu 01008

pomoc prawna

Pomoc prawną świadczymy dla małych i średnich przedsiębiorców, oraz fundacji i stowarzyszeń. Nasze usługi w tym zakresie obejmują :

 • doradztwo przy wyborze formy prawnej najkorzystniejszej podatkowo dla określonego typu działalności
 • tworzenie i rejestrację spółek prawa handlowego,
  kompleksową obsługę spółek prawa handlowego,
  doradztwo prawne i podatkowe w procesie przekształcania przedsiębiorców
 • prowadzenie spraw pracowniczych – sporządzanie umów i dokumentacji pracowniczej
 • projektowanie regulaminów pracy i wynagradzania
 • analizę umów lub czynności prawnej pod względem skutków podatkowych
 • optymalizację podatkową przeprowadzanych transakcji gospodarczych
 • występowanie z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej
 • sporządzanie opinii i analiz podatkowych,
  reprezentację w toku postępowań podatkowych i kontroli skarbowych
 • tworzenie i rejestrację stowarzyszeń i fundacji
 • kompleksową obsługę prawną stowarzyszeń i fundacji.

kontakt

ADRES
ul. Księdza Robaka 63
80-119 Gdańsk

WŁAŚCICIELE
Izabela Szymańska
Jacek Szymański

KIEROWNIK BIURA RACHUNKOWEGO oraz PARTNER ZARZĄDZAJĄCY KANCELARIĄ
Iwona Piotrowska

KIEROWNIK SEKRETARIATU
Paulina Żydowska.
58 345 78 36
58 776 20 36
58 776 20 14
58 305 44 04

kancelaria@gkdp.com.pl
FAX
58 776 21 09

szkolenia

Prezentacja "Biała lista podatników"

Prezentacja "Tarcza antykryzysowa dla podatkników"

Wniosek o zwolnienie ze składek ZUS

Close Menu